Všeobecné smluvní podmínky společnosti

NUTRIONE s.r.o. | Brněnská 18, Plzeň, IČ:11708301, info@sun-off.cz, tel. 608590608
dále v těchto podmínkách: „zhotovitel“, „objednatel“, „smluvní strana“, společně „smluvní strany“.


Níže uvedené podmínky jsou nedílnou součástí zakázkového listu a je možné je měnit pouze na základě dohody obou stran.


I. Smluvní strany

1. Identifikace smluvních stran:
1.1 U právnické osoby je pro platnost smlouvy nezbytné uvedení IČ, zatímco u fyzické osoby datum narození. Bez
těchto údajů smlouva nenabývá platnosti. Zhotovitel se zavazuje chránit identifikační údaje druhé smluvní strany
proti zneužití a nijak je neposkytovat dalším osobám bez písemného souhlasu.
1.2 V případě manželů se považují za společného objednavatele, a jakékoli právní jednání vůči jednomu z manželů
se považuje za jednání vůči oběma.

2. Odpovědnost za adresy:
2.1 Každá smluvní strana nese odpovědnost za uvedené adresy ve smlouvě o dílo.
2.2 Veškerá korespondence, včetně elektronické komunikace, mezi stranami bude vedena na adresy uvedené ve
smlouvě o dílo.
2.3 Korespondence se považuje za doručenou, pokud uplyne úložní doba pro uložení doporučené zásilky nebo
pokud se zásilka vrátí jako nedoručená z jakéhokoli důvodu.
2.4 Změnu adresy lze provést pouze písemným oznámením doručeným na původní adresu.
2.5 Při plnění díla na jiné adrese, než uvedené ve smlouvě o dílo musí být tato adresa jasně specifikována ve
smlouvě.

3. Elektronická komunikace:
3.1 Závazná elektronická komunikace je pouze ta, která obsahuje návrh jedné strany a stanovisko druhé strany. Za
elektronickou adresu se považuje ta, která je uvedena ve smlouvě o dílo.

4. Rozsah těchto podmínek:
4.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny smluvní vztahy, na které smlouva o dílo odkazuje.

II. Předmět díla a jeho části

1. Definice předmětu díla:
1.1 Předmětem díla je vždy to, co je uvedeno ve smlouvě o dílo nebo v zakázkovém listě.
1.2 Pokud není ve smlouvě o dílo stanoveno jinak, nezahrnuje předmět díla přípravu místa, finální začištění
stavebních konstrukcí, finální úklid ani připojení FVE do distribuční sítě.

2. Přílohy a specifikace:
2.1 Předmět díla může být blíže určen přílohou smlouvy o dílo, na kterou smlouva odkazuje.
2.2 Každá příloha musí být podepsána oběma smluvními stranami. Bez tohoto podpisu není příloha považována za
součást smlouvy.
2.3 Jakékoli specifikace nebo požadavky na kvalitu práce musí být zahrnuty ve smlouvě nebo v její příloze.

3. Změny předmětu díla:
3.1 Každá změna ve specifikaci předmětu díla, včetně změny termínů a cen, musí být písemně dohodnuta oběma
smluvními stranami.
3.2 Odsouhlasení změn je nezbytné pro jejich platnost.

III. Cena, platba a fakturace

1. Cena díla:
1.1 Cena díla je stanovena ve smlouvě o dílo. Cena je pevná a není měnitelná bez písemné dohody obou smluvních
stran.
1.2 Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním díla, včetně nákladů na materiály, práci, dodání a pojištění.
1.3 Cena zahrnuje DPH, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

2. Platební podmínky:
2.1 Platební podmínky jsou stanoveny ve smlouvě o dílo. Pokud smlouva o dílo neupravuje platební podmínky,
platí se následující:
2.1.1 Zhotovitel má nárok na platbu ve výši 70% z celkové ceny při zahájení prací.
2.1.2 Zhotovitel má nárok na platbu ve výši 30% z celkové ceny po dokončení 100% prací.
2.1.3 Zbývající částka je splatná 7 dní po dokončení díla.

IV. Dohled a převzetí díla

1. Dohled nad pracemi:
1.1 Objednatel má právo na pravidelný dohled nad průběhem prací.
1.2 V případě zjištění vad nebo nesrovnalostí má Objednatel právo požadovat jejich okamžitou opravu.

2. Převzetí díla:
2.1 Dílo je považováno za převzaté v okamžiku, kdy Zhotovitel oznámí Objednateli jeho dokončení.
2.2 Objednatel má právo na převzetí díla do 14 dnů ode dne oznámení dokončení díla. Během této lhůty má právo
na provedení případných závěrečných kontrol.
2.3 Pokud Objednatel zjistí nedostatky nebo vady, má právo je písemně oznámit Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen
tyto nedostatky odstranit v dohodnutém termínu.
2.4 Pokud Objednatel nahlásí nedostatky a Zhotovitel je nepřijme jako oprávněné, strany se dohodnou na provedení
odborného posudku. Náklady na posudek hradí strana, která byla v posudku vyvrácena.
2.5 Dílo je považováno za převzaté a bezvadné, pokud Objednatel do 14 dnů od oznámení dokončení díla
neprovede převzetí nebo nepodá písemnou námitku proti vadám.

V. Záruka a odpovědnost

1. Záruční doba:
1.1 Záruční doba pro provedené práce a dodané materiály jsou 2 roky ode dne převzetí díla.
1.2 V případě zjištění vady během záruční doby je Zhotovitel povinen vadu bezodkladně odstranit na své náklady.
1.3 Pokud Zhotovitel nesplní odstranění vady v přiměřeném termínu, má Objednatel právo na náhradu škody.

2. Odpovědnost za škodu:
2.1 Zhotovitel nese odpovědnost za veškerou škodu, kterou způsobí při plnění smlouvy o dílo, a to jak Objednateli,
tak třetím osobám.
2.2 Zhotovitel je povinen mít sjednáno odpovědnostní pojištění pokrývající škody vzniklé při plnění smlouvy.
2.3 V případě škody způsobené vadným dílem je Zhotovitel povinen bezodkladně uhradit škodu a zajistit nápravu.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení z důvodu porušení smlouvy:
1.1 Obě smluvní strany mají právo odstoupit od smlouvy v případě závažného porušení smluvních povinností
druhou stranou.
1.2 Odstoupení je možné pouze po písemném upozornění na nedostatek a následném nedodržení lhůty pro
odstranění nedostatku.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Platnost a účinnost:
1.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem podepsání smlouvy a platí do ukončení všech smluvních
vztahů.
1.2 Změny nebo doplňky těchto obchodních podmínek jsou platné pouze písemným dohodnutím obou smluvních
stran.
1.3 Případné neplatné ustanovení nemá vliv na platnost zbylých ustanovení.
1.4 Tato smlouva podléhá českému právu.
1.5 Případné spory vyplývající ze smlouvy budou řešeny smírčím řízením. Jestliže dojde k nesouhlasu, bude sporná
záležitost projednána příslušným soudem v místě sídla Zhotovitele.

Kontaktujte nás

Pro jakékoli dotazy, konzultace nebo objednávky neváhejte kontaktovat náš tým odborníků.